گروه مهندسی نرم افزار
سُرنا سافتـــــــ
Sorna Soft
قابلیت ها و ویژگی ها